Centraal Register voor Bestuursverboden

Centraal Register voor Bestuursverboden

Recentelijk is er een digitale Zwarte Lijst geïntroduceerd, beter bekend als het Centraal Register van Bestuursverboden (JustBan), waarmee malafide ondernemers effectief kunnen worden opgespoord. Via Just-on-web hebben overheden en burgers nu de mogelijkheid om snel te controleren of een ondernemer op deze lijst staat.

Doel van het wetsontwerp

Vanwege het ontbreken van een centraal register en een adequate gegevensuitwisseling tussen verschillende overheidsinstanties was het eerder moeilijk om te verifiëren of een ondernemer een bestuursverbod had. Hierdoor slaagden malafide ondernemers er vaak in om toch verder te gaan met hun activiteiten, met alle gevolgen van dien. Een bekend en actueel voorbeeld is de aannemer die een voorschot vraagt en vervolgens verdwijnt. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, heeft de overheid dit register opgezet.

Soorten Bestuursverboden

Het register omvat twee soorten bestuursverboden: strafrechtelijke bestuursverboden en burgerlijke bestuursverboden.

Strafrechtelijke bestuursverboden: deze omvatten bestuursverboden die zijn opgelegd door een strafrechter in zaken met betrekking tot oplichting, valsheid in geschrifte of verduistering.

Burgerlijke bestuursverboden: deze worden naar verwachting in de loop van 2024 aan het register toegevoegd. Ze zijn opgelegd door de ondernemingsrechtbank in zaken waarin de bestuurder schuldig is bevonden aan faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen, enzovoort.

Bijkomende verplichtingen

De nieuwe wet voert een voorafgaande controle in voor notarissen en de griffie. Bij de publicatie van benoemingen van bestuurders, dagelijks bestuurders, leden van de directieraad, raad van toezicht of vereffenaars moeten deze benoemingen worden geweigerd als de betreffende persoon in het register staat.

Bovendien moeten vennootschappen bij deponering een verklaring toevoegen waarin wordt bevestigd dat de betreffende persoon geen bestuursverbod heeft opgelegd gekregen door een rechtscollege binnen de Europese Economische Ruimte. Het ontbreken van deze verklaring kan leiden tot vertraagde publicatie, omdat de bevoegde diensten dan alsnog opzoekingen moeten uitvoeren, wat nadelig is voor de werking van de vennootschap en mogelijke aansprakelijkheden.

Bij nieuwe benoemingen binnen uw vennootschap is het essentieel om rekening te houden met deze aanvullende verplichting. U kunt zich hierbij laten bijstaan door ons kantoor.

Niet wat je zocht? Misschien helpen deze insights jou verder.